top of page

מנפלאות הבורא

אין צייר כאלוהנו

"הוד והדר לבשת" (תהלים קד,א)
הבריאה כולה היא מעין לבוש של אלוקים.
כלומר, כמובן ה' הוא כולו רוחני ואי אפשר לראותו. אבל אם מתבוננים בבריאה ניתן לראות את הלבוש החיצוני של ריבונו של עולם.
"והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ - מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי"
רמב"ם יסודי התורה ב,ב
בעמוד זה מופיעים צילומים שלי ושל אשתי שצילמנו במקומות היפים בעולם במשך השנים.
bottom of page